Regulamin korzystania z kodów rabatowych za zapis do newslettera www.nutura.pl

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady korzystania z kodów rabatowych („Kody Promocyjne”) za zapis do newslettera („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego nutura.pl, Nutura Robert Kafarski, Mikołaj Wycichowski, Michał Wycichowski Spółka Cywilna z siedzibą w Łodzi (91-502), ul. Roślinna 7, NIP: 7262658922.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 10.08.2016 r. i trwa do odwołania.
 4. Promocją objęte są produkty opublikowane na stronie: www.nutura.pl.
 5. Klient może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
 6. Promocja polega na przyznaniu Klientowi Kodu Promocyjnego uprawniającego do otrzymania rabatu o wartości 10% (Korzyść).
 7. Warunkiem otrzymania Kodu Promocyjnego jest zapis do subskrypcji newslettera sklepu www.nutura.pl. Prawidłowo wykonany zapis do subskrypcji kończy się przesłaniem na adres email Klienta wiadomości z Kodem Promocyjnym.
 8. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe wpisanie adresu email oraz za niedostarczenie wiadomości na adres email Klienta, które nie wynikają z winy Organizatora. W szczególności Organizator nie odpowiada za niedostarczenie wiadomości z powodu zabezpieczeń skrzynki pocztowej Klienta przed niechcianą korespondencją (SPAM).
 9. Kod Promocyjny jest ważny przez 1 miesiąc od daty wydania, rozumianej jako data zapisu do subskrypcji newslettera www.nutura.pl. Po przekroczeniu terminu ważności Klientowi nie przysługuje ponowne otrzymanie Kodu Promocyjnego.
 10. Warunkiem otrzymania Korzyści (rabatu) jest dokonanie zakupów na stronie www.nutura.pl oraz wpisanie Kodu Promocyjnego podczas zakupów w polu „KUPONY”.
 11. Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko w sklepie www.nutura.pl
 12. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje wyświetlenie w koszyku komunikatu o zmniejszeniu wartości zamówienia o 10%. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Kodu Promocyjnego.
 13. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Kodu Promocyjnego, wartość zamówienia pomniejszy się o naliczony rabat. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi nie przysługuje ponowne skorzystanie z Kodu Promocyjnego.
 14. Wartość Korzyści nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy ani pieniężny.
 15. Klient nie może zbyć prawa do Korzyści na rzecz innej osoby.
 16. Korzyść nie jest przyznawana wstecznie, co w szczególności oznacza, że osoba, która dokonała zakupu przed spełnieniem warunków otrzymania Kodu Promocyjnego, nie może ubiegać się o zwrot kwoty rabatu.
 17. Promocje nie łączą się. Oznacza to w szczególności, że podczas składania zamówienia Klient może wpisać w koszyku tylko jeden Kod Promocyjny, a tym samym skorzystać tylko z jednej Promocji.
 18. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 19. Udział Klienta w Promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://nutura.pl/content/15-regulamin
 20. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@nutura.pl
 21. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora.
 22. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie emailowej o sposobie jej rozpatrzenia.
 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).